Algemene-voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Workshop & Opleidingen

Je kunt je inschrijven op de volgende manieren:

  • Het inschrijfformulier volledig en duidelijk in te vullen, voldoende gefrankeerd, te versturen naar Dolfijnwellness tav. Patty Jongemaets, Jollenpad 6, 1081 KC Amsterdam.
  • Opgave via de mail info@dolfijnwellness.nl
  • Via het invullen van het formulier op de website.

Na ontvangst van je aanmelding ontvang je

  • een factuur
  • een bericht van plaatsing op de wachtlijst bij te grote belangstelling, of
  • een bericht van uitstel of afstel van de cursus/opleiding/workshop bij onvoldoende belangstelling
  • bericht over een mogelijk alternatieve cursus/opleiding/workshop

Dolfijnwellness behoudt zich het recht voor, een cursus/opleiding/workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. In dit geval wordt het eventueel reeds betaalde cursusgeld teruggestort binnen 10 werkdagen.
Dolfijnwellness kan zich genoodzaakt zien de cursus/opleiding/workshop door een andere docent te laten geven.
Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden 6 weken vóór aanvang van de cursus/opleiding/workshop via overboeking naar RABO bank tnv Dolfiijnwellness ons IBAN rekeningnummer is:
IBAN: NL31 RABO 0131 7305 41
BIC: RABONL2U

Annulering

Alleen schriftelijke annuleringsverzoeken worden in behandeling genomen.
Indien je zelf annuleert, is restitutie van het cursusgeld afhankelijk van het tijdstip van annulering:
Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van de cursus/opleiding/workshop: geen annuleringskosten.
Bij annulering in de periode 6 weken – 3 weken voor aanvang van de scholingsdag: 50% van het totale cursusgeld. Bij latere annulering en ook als je niet bent afgemeld, is het hele cursusgeld verschuldigd, annulering is dan niet meer mogelijk en wordt geen cursusgeld meer terugbetaald.
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren van de opleiding door langdurige ziekte kan na overleg van een medische verklaring van een huisarts of specialist gezocht worden naar een passende oplossing.
De student heeft tot zes weken voor de aanvang van de opleiding nog een bedenktijd mbt deelname van maximaal
14 werkdagen na binnenkomst van inschrijfformulier en inschrijfgeld. Binnen dit termijn kunt u de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

Certificaat

Het met goed gevolg voltooien van de opleiding en een volledige yoga les uitwerken en kunnen geven, waarbij de yogahoudingen op een correcte wijze worden uitgevoerd, geeft recht op het certificaat ‘Docent Kinder of Deugden Yoga‘ afhankelijk van de gevolgde opleiding.
Als het nodig mocht zijn krijgt de cursist een herkansing voor het halen van dit certificaat, afhankelijk van hoeveel tijd hier voor nodig is zijn hier wel of geen kosten aan verbonden.

Cursusboeken en cursusmateriaal

Tijdens de cursussen te gebruiken verf, kleurkrijt, klei, steen is bij de cursusprijs inbegrepen. Het is cursisten niet toegestaan de reader/hand-out te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Dolfijnwellness. Op alle opdrachten die zijn gemaakt en ingeleverd door cursisten ten behoeve van de cursus berust geen copyright hierdoor komt automatisch het eigendomsrecht terecht bij Dolfijnwellness.
Dolfijnwellness zet zich volledig in om het lesmateriaal zo compleet mogelijk te maken, maar is niet verantwoordelijk voor onvoorziene fouten.

Beeld en/of geluidsopname

Dolfijnwellness behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een opleiding door een cursist is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere cursisten.

Aansprakelijkheid

Dolfijnwellness is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader/hand-outs. Dolfijnwellness is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en workshops.

Vakanties

De vakanties sluiten aan bij het reguliere onderwijs in Amsterdam.
Tijdens de vakanties wordt er geen les gegeven, tenzij incidenteel anders overeengekomen.

Website

Alle gegevens welke op website staan, zoals ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn eigendom van Dolfijnwellness worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op cursisten of andere mensen die toegang hebben tot deze site. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de cursist of gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van de Dolfijnwellness. Verwijzingen of links naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Dolfijnwellness is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

Klachten en geschillen

Dolfijnwellness zet zich in om van je studie en workshops een volledig succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Dolfijnwellness doet er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Dolfijnwellness is aangesloten bij de samenwerken Yogadocenten Nederland. Mocht het nodig zijn dat er een klachtenprocedure moet worden opgestart dan kun je terecht bij de vereniging. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam voor beide partijen bindend.

Bij klachten en geschillen klik hier…